- - -  powrót  - - -

Pierwsza edycja konkursu :

Z Ortofrajdą jasna sprawa ortografia to zabawa !

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Praca nad budzeniem w uczniach świadomości ortograficznej jest trudnym zadaniem. Wymaga stałego czuwania nad stanem pisowni i stosowania różnorodnych metod oraz ciekawych pomocy.

Chcemy dać możliwość młodszym dzieciom odczucia ważności tego problemu i sprawdzenia swoich umiejętności w tym zakresie.REGULAMIN

TURNIEJU SPORTOWO - ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II 1. Temat i cele konkursu

Konkurs ortograficzny będzie przebiegał pod hasłem: Z Ortofrajdą jasna sprawa ortografia to zabawa i da uczniom możliwość zdobycia tytułu: Honoris Ortofrajdus.

Cele konkursu:

 • Świadome posługiwanie się językiem ojczystym w piśmie

 • Sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń umie zastosować poznane teoretyczne zasady

 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie podczas rozwiązywania problemów ortograficznych

 • Umiejętne łączenie sprawności fizycznej z poprawnym stosowaniem reguł ortograficznych

 • Propagowanie metody Kolorowej ortografii w celu sprawniejszego przyswajania trudności ortograficznych

 1. Warunki konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II szkół podstawowych, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad ortograficznych, umiejętnością stosowania ich w praktyce oraz dobrą sprawnością fizyczną.

Uczestnicy konkursu powinni znać zasady Kolorowej ortografii ( zaprezentowane w czasie konferencji zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie poświęconej tej metodzie ).

Daną szkołę będzie reprezentował 6-osobowy zespół uczniów. Przy liczebności oddziałów powyżej czterech mogą brać udział 2 zespoły. Zespoły zostaną wyłonione w drodze:

 • klasowych

 • międzyklasowych eliminacji

 1. Zakres wymagań - klasa II

 • Słownictwo powszechnie używane objęte programem klasy II

 • Pisownia wyrazów z "ó" i "rz" wymiennymi oraz niewymiennymi ( częściej spotykanymi )

 • Pisownia wyrazów z "rz" po spółgłoskach

 • Pisownia wyrazów z "h" , "ch" , "ż" i "u"

 1. Informacje o etapie międzyklasowym i międzyszkolnym

Etap międzyklasowy odbędzie się w poszczególnych szkołach w miesiącu marcu. Do dnia 7.04.2004r należy przesłać deklarację udziału w Turnieju wyłonionej drużyny (ew. wg. pkt 2 regulaminu dwóch drużyn ).

Etap międzyszkolny odbędzie się 14 maja 2004r w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie, przy ul. Lenartowicza 1.


W porozumieniu z Dyrektorem SP nr 3
Anną Grzegrzółką

Opracowały:
mgr Alina Karbowska
mgr Ewa Kłosowska
mgr mgr Urszula Olendrowicz
mgr Dorota Stokłos
mgr Maria Synakowska
mgr Agata Tyburska

- - -  powrót  - - -