8 maja 2003 - turniej Ortofrajdy w Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu

Tylko pogratulować pani dyrektor Beacie G rz enkowicz i pedagogom Samo rz ądowej Szkoły Podstawowej w Orlu... Ot ó ż są szkoły, często poza wielkimi miastami, kt ó re inicjatywą nauczycieli i wynikami nauczania wręcz dystansują zdawałoby się wzorcowe szkoły wielkomiejskie. Trudna polska ortografia w nauczaniu początkowym, a tak ż e p ó źniejszym sprawiała i sprawia kłopoty wielu dzieciom, niezale ż nie od ich uzdolnień.
Od czasu zaistnienia zaleconego obecnie p rz ez MENiS systemu dydaktycznego Ortofrajda w wielu szkołach naukę ortografii wzbogacono o autentyczne zabawy p rz y pomocy pokolorowanych ortogram ó w. Jedną z p rz odujących szk ó ł w tym zakresie w kraju jest piękna Samo rz ądowa Szkoła Podstawowa w Orlu - niewielkiej miejscowości na Pomo rz u. W plac ó wce tej w wyniku kilkuletniej ju ż pracy zespołu pedagogicznego uczyniono dzieciom z ortografii wspaniałą zabawę. Ukoronowaniem kolejnego jej etapu jest międzyszkolny turniej Ortofrajdy, kt ó ry odbył się 8 maja 2003r.
Pat rz ymy na radosne i pełne emocji buzie dzieci bawiących się ortografią w Orlu. Ci uczniowie nie będą się bać ju ż rz , ż, ó, u, ch i h. Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z turnieju, kt ó re niewątpliwie p rz ekonają Państwa do h asła: „Z Ortofrajdą jasna sprawa - ortografia to zabawa”, jak r ównie ż konieczności stosowania tej metody dydaktycznej na szeroką skalę i sensowności organizacji turniej ów Ortofrajdy.

Zdjęcia: klikając na zdjęcie uzyskujemy powiększenie

Przebieg:

I ETAP to zabawy i gry ruchowo - dydaktyczne polegające na połączeniu sprawności ruchowej ze sprawnością ortograficzną. Uczniowie wykazują się umiejętnością rozwiązywania k rzy żówek, rebusów, zagadek, umiejętnością wyszukiwania ukrytych wyrazów, układania rymów. Na ocenę będzie wpływać czas i poprawność wykonanego zadania.
II ETAP to zabawa przy komputerze z grą dydaktyczną "Ortofrajda" - uczestnicy konkursu uzupełniają kolorami "ortofrajdy" tekst z lukami. Każdy z uczestników musi dojść do "trzech strzał" (zielona, niebieska, różowa).

Organizatorzy: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
Beata Grzenkowicz
ul. Nadrzeczna 19
84-252 Zamostne
tel. (058) 572 02 89
www.ssp-orle.gda.pl

Pomorskie Studio Wdro ż eń Dydaktycznych
Roman Janiec

Kraina Ortofrajdy
Lesław Furmaga

Skład komisji:

Komisję two rz ą opiekunowie grup oraz tw ó rca "Ortofrajdy", kt ó ry pełni funkcję p rz ewodniczącego komisji.

Opiekunowie p rz ygotowując uczni ó w do konkursu mogą ko rz ystać z programu multimedialnego "Ortofrajda", słownika "Kolorowej Ortofrajdy" oraz scenariuszy lekcji zamieszczonych na stronie internetowej www.ortofrajda.pl

Sponso rzy i nagrody:


tel. (058) 301 62 80 poczta@ortofrajda.pl
PSWD wraz z Studenckim Biurem Podr ó ż y BILL jest sponsorem wycieczki autokarowej dla 49 os ó b do Krainy Ortofrajdy

Lesław Furmaga
tel. 604 126 335www.zielonaszkola.pl
tel. (055) 247 80 03 promyk@mie rzeja.pl
Pan Marek Kozakiewicz jest sponsorem dwudniowych wczas ó w z wy ż ywieniem dla 20 os ó b w Ośrodku wypoczynkowym Promyk w Sztutowie


Bill - Studenckie Biuro Turystyki Szkolnej
www.bill.of.pl
tel. 058 3017995 bill@op.pl
Studenckie Biuro Podr ó ż y BILL wraz z PSWD jest sponsorem wycieczki autobusowej do Krainy Ortofrajdy dla 49 osób


Alien System
www.aliensystem.com
tel. (058) 677 30 94 office@aliensystem.com
Firma Alien System wykona lub zmodernizuję stronę internetową szkoły.

- strona główna -