Patroni Przyjaciele Sponsorzy Organizatorzy Podsumowanie Regulamin Dyktanda
Regulamin I edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" 2005

Organizatorzy

W roku szkolnym 2004/2005 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Sopocka Biblioteka, Gimnazjum Programów Indywidualnych w Gdańsku Oliwie, Pomorskie Studio Wdrożeń Dydaktycznych w Gdańsku, Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" w Gdańsku Oliwie organizują konkurs ortograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Przyjaciół "Ortofrajdy" oraz patronatem medialnym TVP3 Telewizja Regionalne, TVP3 S.A. Oddział w Gdańsku, Polskiego Radia Oddział w Gdańsku, Radia Bis, Net Sat Media oraz prasowym "Gazety Wyborczej".

Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
 2. Propagowanie nowoczesnej, bezstresowej metody nauki ortografii.
 3. Uwrażliwienie ludzi dorosłych na problemy dzieci i młodzieżyz trudnościami w pisaniu i czytaniu.
 4. Zainspirowanie do opracowywania na bazie "Ortofrajdy" własnych projektów dydaktycznych.
 5. Aktywizacja zawodowa nauczycieli.
Adresaci konkursu
 1. Nauczyciele, rodzice, uczniowie z stwierdzoną dysleksją rozwojową.
 2. Dzieci i młodzież na wszystkich poziomach kształcenia
 3. Inne zainteresowane osoby
Jury konkursu

W skład Jury wchodzą przedstawiciele Polskiego Towa rz ystwa Dysleksji, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych oraz zaproszeni goście.

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda
II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne
FINAŁ

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda

Mogą w nim wziąć udział nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Zadaniem uczestników jest napisanie własnego tekstu kolorowego dyktanda. Uczestnik może zgłosić jeden tekst z danej kategorii wiekowej:
 • dyktando na poziomie klas II-III - od 40 do 45 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie klas IV-VI - od 60 do 65 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie gimnazjum - od 90 do 120 luk w wyrazach.
Termin nadsyłania prac do 28 kwietnia 2005 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk Wrzeszcz
z dopiskiem: "Wielkie Malowanie Ortografii".

Każda praca powinna być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

Prace konkursowe powinny być:
 • autorskie
 • poprawne merytorycznie
 • uprzednio nigdzie niepublikowane
 • nie mogą być przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu.
 • treść dyktanda powinna być związana tematycznie z działalnością "Przyjaciół "Ortofrajdy" (mapa Przyjaciół znajduje się na stronach internetowych organizatorów: www.ortofrajda.pl, www.pbw.gda.pl).

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem Wielkiego Malowania Ortografii i wyraża zgodę na jego warunki.

II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne

 1. Celem tego etapu jest wyłonienie uczniów, którzy wezmą udział w finale
 2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli na terenie szkół, które zgłosiły udział i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa. Dyktanda do organizacji konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.ortofrajda.pl
 3. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymuje szkoła po zgłoszeniu udziału listownie lub e-mailem na adres:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  80-401 Gdańsk
  Wrzeszcz al. gen. J. Hallera 14, telefon kontaktowy 058 34170-87 w 105 i 106

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (80 uczestników) obowiązuje zasada przyjmowania zgłoszeń wg kolejności
 5. Szkoła może zgłosić do Finału jednego ucznia w poszczególnej kategorii wiekowej.
 6. Termin zgłaszania uczestników 28 kwietnia 2005 r .
 7. Przyjazd uczestników Finału - na koszt własny.
FINAŁ
 1. Finał konkursu odbędzie się siedzibie Gimnazjum Programów Indywidualnych w Gdańsku, ul. Polanki 124w dniu 1.06.2005 r. o godz. 11.00
 2. W finale konkursu będą malowane nagrodzone dyktanda z I etapu konkursu, które zajęły 1 miejsce w danej kategorii wiekowej
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy napisali dyktando bezbłędnie otrzymują Wielki Dyplom z tytułem Mistrz Kolorowej Ortografii
 4. Jeśli żaden z uczestników nie napisze bezbłędnie dyktanda, tytuł Mistrza Kolorowej Ortografii otrzyma osoba, która popełniła najmniej błędów.
Nagrody i wyróżnienia

Wielkie Dyplomy Mistrza Kolorowej Ortografii, wyjazd do Krainy Kolorowej Ortografii, nagrody rzeczowe i pieniężne
 1. Nagroda główna i dyplom Mistrza Kolorwej Ortografii w poszczególnych kategoriach wiekowych
 2. Wyróżnienia za zajęcie II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych
 3. Wyróżnienia dla najlepszych autorów dyktand
 4. Wydanie nagrodzonych prac w wersji CD-ROM i zamieszczenia ich na stronach internetowych organizatorów i Przyjaciół Ortofrajdy
Postanowienia końcowe:

Informacje o przebiegu i zasadach konkursu konkursu będą podawane na spotkaniach i na stronach internetowych organizatorów. Uczestnicy spotkań otrzymają przykładowe kolorowe dyktanda do wykorzystania w II Etapie konkursu. Aktualne informacje o spotkaniach dotyczących konkursu i proponowanej metody bedę umieszczone na stronach internetowych organizatorów.

Regulamin opracował zespół w składzie:

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl